Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (kısaca “Kanun”) göre “Veri Sorumlusu” olan Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi (kısaca “Şirket”) tarafından sunulan faaliyetlerin ve hizmetlerin yürütülmesi esnasında elde edilebilecek ve işlenebilecek olan kişisel verileriniz hakkında, Kanun’un 10. Maddesi uyarınca siz değerli Kullanıcı ve Müşterilerimize bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel Veri’nin Kapsamı, Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:
Kanun uyarınca Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel Verileriniz, MEFETE veya ERPAPAY isim ve markalarıyla yer alan dijital platformlarda (web, App store, Google Play, mefete.com, payburger.com vs) sunulan uygulamaları kendi cihazlarınıza indirerek ve/veya bu uygulamaları kullanmak suretiyle Şirketimizin sunduğu hizmetleri gerçekleştirirken veya Şirketimizin hizmetlerini kullanırken hazır bulunduğunuz diğer her türlü fiziki veya elektronik ortamlarda, mevzuatın izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak, çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanları aracılığıyla toplanabilmektedir. Kişisel Verileriniz, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve buna bağlı alt düzenlemeler ile işlem sahibinin kimlik bilgilerinin alınması, kaydedilmesi ve saklanmasını öngören diğer tüm yurt içi ve uluslararası mevzuata uyum sağlamak için, elektronik kanallar veya kağıt ortamında, Şirketimiz ile gerçekleştireceğiniz işlemlere hukuken dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi için toplanmaktadır.

Kişisel Veri’nin İşlenme Amacı

Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Yukarıda belirtilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz; Şirketimizin tabii olduğu mevzuat kapsamında, düzenleme ve denetim yetkisini hukuken haiz yurtiçi veya yurtdışı resmi kurumlar tarafından öngörülen bilgi ve belge saklama, raporlama, risk izleme, bilgi verme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, talep ettiğiniz Şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili limit, istihbarat ve değerlendirmelerin yapılabilmesi; hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, Şirketimiz ile gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, aldığınız veya alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak sizinle iletişim kurulabilmesi, Şirketimizin, iş ortaklarımızın ve yurtiçi veya yurtdışı iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti vb.sebeplerden dolayı, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında Kişisel Verileriniz, düzenleme veya denetim yetkisini haiz yurtiçi veya yurtdışı resmi kurum veya özel kurum/kuruluşlarla, bağımsız denetim şirketleriyle, Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve ana ortaklarıyla, Şirketimizin faaliyet ve hizmetlerini yürütmek amacıyla hizmet aldığımız destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları, danışmanları ve tedarikçileriyle, Şirketimizin acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüten yurtiçindeki veya yurtdışında bulunan temsilcileriyle, sigorta şirketleriyle, kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılarak,aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi kapsamında Kişisel Verilerinize ilişkin olarak: Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel Verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel Verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Kişisel Verilerinize ilişkin olarak bu maddede açıklanan haklarınızı kullanabilmek amacıyla soru ve taleplerinizi Kanun’un “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. Maddesinde açıklanan yöntem ve koşullar dahilinde Şirketimizin aşağıda belirtilen adreslerine iletebilirsiniz.

Posta Adresi: Mustafa Kemal Mah. 2125. Sk. No:5/5 Çankaya Ankara
Elektronik Posta Adresi: info@erpapay.com
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: erpaodeme@hs01.kep.tr